Korin yrittäjät ry

Korin Yrittäjät ry toimii Liike- ja yrityskeskus Korin kehittäjänä ja

yhteistyöverkostona. Toiminnan keskeiset tavoitteet ovat Korin

tunnettavuuden lisääminen, Korin yrittäjien tasapuolinen tukeminen,

yhteismarkkinoinnin toteuttaminen, erilaisten tapahtumien järjestäminen

ja yhteistyö muiden Villähteellä toimivien yhdistysten ja yritysten

kanssa.

 

Korin Yrittäjät ry hallitus v. 2018

 

Puheenjohtaja:

Sini Hermunen

nastola@sampsukka.com

040 173 2662

 

Varapuheenjohtaja:

Pasi Karjalainen

korinfoto@gmail.com

040 777 1245

 

Sihteeri:

Susanna Ignatius

suski@varmasauma.fi

044 981 1721

 

Rahastonhoitaja:

Tiina Kärkäs

tiina@varmasauma.fi

044 321 5406

 

Jäsen:

Mervi Laaksonen

mervi.laaksonen@netti.fi

040 572 9282

 

Jäsen:

Marjo Honkanen

info@matruska.fi

044 238 1634

 

Jäsen:

Lahden Ympäristöpajan työvalmentaja

saija.jarvinen@lahti.fi

 

044 790 9507

 

TIETOSUOJASELOSTE KORIN YRITTÄJÄT RY

 

 

 

 

1.   Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

 

 

Rekisterinpitäjä: Korin Yrittäjät ry

 

Osoite: Koritie 2, 15540 Villähde

 

Y-tunnus: 2819180-6

 

Sähköposti: korintapahtumat@gmail.com

 

Yhteyshenkilö: Sini Hermunen (puheenjohtaja) nastola@sampsukka.com puh 0401732662, Susanna Ignatius (sihteeri) suski@varmasauma.fi puh 044 981 1721

 

 

 

2.   Rekisteröidyt

 

 

Rekisterissä käsitellään Korin Yrittäjät ry:n jäsenien ja sen entisten jäsenien, Korin yrittäjät ry:n toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen luottamushenkilöiden henkilötietoja.

 

 

 

3.   Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

 

 

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi että suoramarkkinointi (Liike- ja Yrityskeskus Korissa järjestettävien tapahtumien markkinointi) ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä (Google contacts).

 

 

Henkilötietojen käsittely perustuu Korin Yrittäjät ry:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

 

 

 

4.   Käsiteltävät henkilötiedot

 

 

Korin Yrittäjät ry:n jäsenrekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 

 

 

-          Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;

 

-          Yrityksen nimi

 

-          Rekisteröidyn sähköpostiosoite;

 

 

 

Korin Yrittäjät ry:n Liike- ja yrityskeskus Korin muut vuokralaiset rekisterissä käsitellään:

 

-          Rekisteröidyn etu- ja sukunimi

 

-          Yrityksen nimi

 

-          Rekisteröidyn sähköpostiosoite

 

 

 

Korin Yrittäjät ry:n asiakasrekisterissä käsitellään:

 

-          Yrityksen nimi

 

-          Yhteyshenkilön nimi

 

-          Rekisteröidyn sähköpostiosoite

 

 

 

5.   Säännönmukaiset tietolähteet

 

 

Korin Yrittäjät ry:n jäsenrekisterin ja Liike- ja yrityskeskus Korin muut vuokralaiset rekisterin henkilötiedot saadaan Kiinteistö Oy Koritie 2/ Juhani Saariolta. Korin Yrittäjät ry:n asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään (Liike- ja yrityskeskus Korissa järjestettäviin tapahtumiin ilmoittautuneilta myyjiltä ilmoittautumisien yhteydessä).

 

 

 

6.   Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

 

 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu henkilötietojärjestelmään (Google contacts), johon on rajattu pääsy vain Korin Yrittäjät ry:n puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

 

 

 

 

7.   Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille.

 

 

 

8.   Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 

 

9.   Henkilötietojen säilytysaika

 

 

Henkilötiedot säilytetään Korin Yrittäjät ry:n jäsenrekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen.

 

Henkilötiedot säilytetään Korin Yrittäjät ry:n muut Liike- ja yrityskeskus Korin vuokralaiset rekisterissä yrityksen vuokrasopimuksen ajan.

 

Henkilötiedot säilytetään Korin Yrittäjät ry:n asiakasrekisterissä niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi.

 

 

 

10.   Profilointi

 

 

Liike- ja yrityskeskus Korin vuokralaiset profiloituvat joko Korin Yrittäjät ry:n jäsenrekisteriin tai muut Liike- ja yrityskeskus Korin vuokralaisiin. Muuta profilointia ei suoriteta.

 

 

 

11.   Rekisteröidyn oikeudet

 

 

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

 

 

 

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 

 

 

-          saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

 

-          saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;

 

-          vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

 

-          vaatia henkilötietojensa poistamista;

 

-          peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

 

-          vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;

 

-          saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

 

-          vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

 

 

 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

 

 

12.   Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

 

 

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

 

 

13.   Yhteydenotot

 

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen korintapahtumat@gmail.com.

 

 

 

14.   Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

 

 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 23.5.2018.